Home > Cookies

Cookiebeleid

1. Algemeen

Dit cookiebeheerbeleid (“Cookiebeleid”) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze website (de “Website”) en aanverwante diensten (de “Diensten”). Deze verwerking wordt door Oxygis uitgevoerd in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Onder “Oxygis” verstaan wij Oxygis Partners SRL waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Les Croisettes 4, 6812 Suxy en waarvan het BTW nummer BE 0872.350.989 is.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat en die bepaalde informatie bevatten, waaronder persoonlijke gegevens. Wanneer u onze website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid lezen.

Door onze website en/of Diensten te blijven gebruiken door op “Accepteren” te klikken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en zonder voorbehoud akkoord gaat. Zoals beschreven in dit Cookiebeleid, kunt u uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen.
Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen zullen aan u worden gecommuniceerd via onze website en/of Diensten. Als u niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, aanvullingen of vervangingen, vragen we u een e-mail te sturen naar [email protected]. Als we geen mededeling van u ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat we via onze website of services wijzigingen, toevoegingen of vervangingen hebben gecommuniceerd, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen.

2. Met wie delen we gegevens

Wij sturen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet naar derden, als dit niet nodig is om de Diensten toe te wijzen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen gebruik maken van externe medewerkers om u te voorzien van de Website en/of de Diensten. Wij zorgen ervoor dat externe contractanten uw persoonlijke gegevens alleen namens ons en in schriftelijke opdracht kunnen verwerken. Wij garanderen dat alle externe onderaannemers met de nodige zorg zijn geselecteerd, zodat wij kunnen vertrouwen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen anonieme en/of geaggregeerde gegevens verstrekken aan andere organisaties, die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, presentatie en verkoop van op maat gemaakte producten en diensten te organiseren.

3. Waar we gegevens verwerken

Wij en onze externe contractanten zullen alleen uw persoonlijk identificeerbare gegevens binnen de EER verwerken.

Wij kunnen uw anonieme en/of geautoriseerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zorgen wij ervoor dat er adequate waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat eventuele rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving heeft, worden gewaarborgd.

4. Hoe we gegevens verwerken

Wij zullen alles in het werk stellen om alleen de persoonlijke gegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Cookiebeleid genoemde doelen te bereiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant behandelen. Wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om de in dit Cookiebeleid vermelde doeleinden te bereiken of totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming ertoe kan leiden dat u de Website of de Diensten geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken. Als u op onze website bent geregistreerd, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dit verhindert.

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door onze medewerkers of de medewerkers van onze externe contractanten is alleen mogelijk als dit absoluut noodzakelijk is en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U moet echter begrijpen dat het verzekeren van veiligheid en bescherming slechts een inspanningsverplichting is en nooit gegarandeerd kan worden

5. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot al uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. Verzoeken om toegang voor doeleinden die duidelijk schadelijk zijn voor ons en die overbelasting of schade kunnen veroorzaken, worden niet in behandeling genomen.

U heeft het recht om te verzoeken dat eventuele onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens over u kosteloos worden gecorrigeerd. Als u op onze website bent geregistreerd, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Bij een dergelijk verzoek dient u ook het bewijs te leveren dat de persoonsgegevens waarvoor u een correctie vraagt, onjuist zijn.

U hebt het recht om de toestemming die u ons voor de gegevensverwerking hebt gegeven in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw eerdere toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen wijzigen of cookies te allen tijde verwijderen.

Indien de betreffende verwerking als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht om kosteloos en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking.

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer dit niet langer nodig is in het licht van de in dit Cookiebeleid beschreven doeleinden of wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke en reglementaire verplichtingen of gerechtelijke of administratieve bevelen die ons kunnen beletten de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

In plaats van te vragen om verwijdering, kunt u ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, (c) de gegevens niet langer nuttig zijn voor de vermelde doeleinden, maar u ze nodig hebt om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

Wanneer uw persoonsgegevens op basis van toestemming of op basis van een contract worden verwerkt en de verwerking met behulp van geautomatiseerde middelen plaatsvindt, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, hebt u het recht om deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te geven. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.

Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovengenoemde rechten te doen gelden, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom u dit wenst uit te oefenen. Het moet gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een gescande digitale kopie van een geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Wij zullen u onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek op de hoogte brengen. Indien de aanvraag gerechtvaardigd is, zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag reageren.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected]. Indien ons antwoord nog steeds onbevredigend is, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, het Belgisch Privacycomité. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.privacycommission.be.